สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ขึ้น ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่โดยรอบเดินทางมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดเงินสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์รวมทั้งสิ้น 1,138,001.20 บาท

โดยในปีนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มอบเงินบำรุงให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมามูลวรวิหาร จำนวน 20,000 บาท และทุนการศึกษาโรงเรียนวัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท จำนวน 20,000 บาท สถาบันฯ ขอขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สำหรับวัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลธรรมามูล ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร วัดธรรมามูลวรวิหารเป็นวัดที่งดงามด้วยศิลปะประยุกต์สมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยา สะท้อนให้เห็นผ่าน “หลวงพ่อธรรมจักร” พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ประทับบนฐานรูปดอกบัว ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร โดยบริเวณกลางฝ่าพระหัตถ์ขวาของหลวงพ่อธรรมจักร จะมีรูปพระธรรมจักรปรากฏอยู่ ซึ่งคาดกันว่าเป็นความคิดของช่างสมัยนั้นที่ตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ให้มีเครื่องหมายแห่งมหาปุริสลักษณะ (ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ ตามคติอินเดีย)

 

 

ที่มา : https://www.nida.ac.th/th/nida-about/news/63-photos-news-2565/2427-651104