ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคนเคาะข่าว ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทย พัฒนาอย่างไรให้ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สามารถร่วมรับฟังทางเลือกทางรอดในการลดปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาโลกร้อนของประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=x-LK3QA2Qwk&ab_channel=News1